Sledujte nás na Facebooku a Instagramu a mějte přehled o všech novinkách a slevových akcích

@bellastoriacz

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu "BellaStoria.cz"

A. Úvodní ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky se vztahují na nákup zboží prostřednictvím internetového obchodu BellaStoria. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dodavatele) a kupujícího (spotřebitele, zákazníka). Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu www.bellastoria.cz je Ing. René Čapek, se sídlem v Praze, Šumberova 345/26, Praha 6, 162 00, identifikační číslo: 05565251. Kontaktní informace naleznete v sekci kontakt. (tato sekce je součástí těchto obchodních podmínek). 

2. Veškeré smluvní vztahy vzniklé při nákupu v internetovém obchodě se řídí platným právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb, občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb, o ochraně spotřebitele a těmito obchodními podmínkami.

3. Kupující (zákazník) je návštěvník internetového obchodu na adrese: https://www.bellastoria.cz, který prostřednictvím těchto webových stránek učinil řádnou objednávku zboží.

4. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

5. Pro vztah mezi zákazníkem a prodávajícím jsou obchodní podmínky platné ve znění, v jakém byly uveřejněny v okamžiku odeslání objednávky zákazníkem. 

6. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

B. Objednávka

1. Objednávka je odesílána kupujícím prodávajícímu elektronickou cestou a to přímo z prostředí internetového obchodu.

2. Takto zaslaná objednávka je platným a závazným návrhem kupní smlouvy, obsahuje-li všechny náležitosti vyžadované objednávkovým formulářem.

3. Odesláním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí. 

4. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud zákazník v minulosti neodebral či řádně nezaplatil závazně objednané zboží. Provozovatel si vyhrazuje právo na opravu ceny zboží před odesláním zboží, zjistí-li, že bylo zboží nabízeno za chybnou cenu. V takovém případě musí zákazníka o správné ceně informovat a ten musí s úpravou ceny souhlasit. V opačném případě nedojde k uzavření kupní smlouvy a objednávka bude provozovatelem stornována. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud objednané zboží nemůže dodat. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud zákazník nesplní svůj závazek odebrat zboží nebo zaplatit kupní cenu zboží včetně expedičního poplatku. 

5. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky zákazníka prodávajícímu. Zákazník je podle kupní smlouvy povinen především odebrat objednané zboží a zaplatit kupní cenu, včetně expedičního poplatku. Prodávající je podle kupní smlouvy povinen zejména dodat objednané zboží.

6. Kupující má právo odeslanou objednávku stornovat nejpozději do e-mailového potvrzení objednávky prodejcem.

7. Obrázky u jednotlivých produktů nejsou smluvně závazné.


C. Dodací a platební podmínky

Dodací podmínky

1. Způsoby doručení objednaného zboží:

  • Českou poštou

2. Náklady na doručení jsou zobrazeny v tomto odkazu: https://www.bellastoria.cz/content/5-doprava-a-platba

3. Kupní cena zboží se řídí platnými ceníky prodávajícího a cenami uvedenými u jednotlivého zboží v internetovém obchodě. Kupní cena musí být vždy uhrazena před převzetím zboží. 

4. Odmítne-li kupující bez vážného důvodu převzetí zboží, je povinen uhradit prodávajícímu případně vzniklé náklady spojené s vyřízením objednávky, zabalením zboží a jeho přepravou.

5. Místem doručení a dodání zboží je adresa doručení uvedená zákazníkem v objednávkovém formuláři.

Platební podmínky

6. Způsoby platby objednaného zboží: 

  • Platba při doručení zboží na dobírku,
  • Platba předem standardním bankovním převodem

D. Převzetí zboží

1. Zákazník je povinen zboží od přepravní společnosti řádně převzít tzn. zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakéhokoliv poškození a vad tuto skutečnost neprodleně oznámit přepravní společnosti. V případě shledání porušení či poškození doporučujeme zákazníkovi zásilku ve vlastním zájmu odmítnout. Podpisem dodacího listu/faktury bez výhrady zákazníka zákazník stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel.

2. Vlastnické právo ke zboží přechází na zákazníka úplným zaplacením kupní ceny a převzetím zboží.

E. Ochrana osobních údajů

1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

2.  Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

8.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

8.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

F. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

G. Odstoupení od smlouvy, práva z vadného plnění

Odstoupení od smlouvy kupujícím, který je spotřebitel:

1. Kupující (spotřebitel) má ze zákona právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu nejpozději do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, stačí odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. O úmyslu odstoupit od smlouvy je kupující (spotřebitel) povinen informovat prodávajícího e-mailem na adresu info@bellastoria.cz. Kupující (spotřebitel) je povinen na vlastní náklady zaslat zboží zpět odesílateli na adresu: Ing. René Čapek - Šumberova 345/26, 162 00 Praha 6 a to nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od smlouvy. Formulář pro odstoupení od smlouvy zde.

2. Zákazník – spotřebitel je povinen vrátit prodávajícímu zpět:

  • Nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebení, schopného dalšího prodeje.
  • Zboží musí být v původním stavu včetně originálního obalu a příslušenství.  
  • Společně s vráceným zbožím zákazník zašle také kopii daňového dokladu a vyplněný formulář o odstoupení od smlouvy.
  • Vrácené zboží, které bude zasláno na dobírku, nebude prodávajícím převzato.

3. Při splnění všech výše uvedených podmínek prodávající vrátí kupujícímu zpět peníze za zboží převodem na účet kupujícího a to nejpozději do 14 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží.

4. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude vrácení zboží akceptováno a bude zasláno zpět odesilateli. 

Odstoupení od smlouvy zákazníkem, který je podnikatel

5. Zákazník – podnikatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy.

H. Reklamační řád

1. Kupující je povinen bezprostředně po dodání zboží prohlédnout a bez zbytečných odkladů informovat prodávajícího o případných zjištěných vadách. Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit u prodávajícího písemně, telefonicky anebo osobně. V písemném oznámení musí kupující uvést zjištěné vady, tj. musí uvést, o jaké vady se jedná a jak se projevují.

Postup při reklamaci

2. Zákazník nejprve vyplní reklamační protokol a společně s kompletním reklamovaným zbožím včetně příslušenství, kopii faktury jej zašle doporučeně na adresu: (Ing. René Čapek - Šumberova 345/26, 162 00 Praha 6). 

3. Zboží, které bude zasláno bez vysvětlení bude okamžitě zasláno zpět odesílateli. Zboží zaslané na dobírku nebude převzato.

4. Reklamace bude vyřízena co nejrychleji, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace zákazníkem - spotřebitelem, pokud se prodávající se zákazníkem nedohodnou jinak.

I. Informační povinnost o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů

1. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů (ADR) mezi zákazníkem, který je spotřebitelem, a prodávajícím je Česká obchodní inspekce. Návrh na zahájení řízení ADR je možné podat prostřednictvím webového formuláře na internetové stránce https://adr.coi.cz/cs.

2. Návrh na zahájení řízení ADR je možné zaslat také poštou, případně návrh podat osobně na kontaktním místě ADR: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, Email: adr@coi.cz.

 

Tyto Obchodní podmínky jsou v platnosti od 1. 1. 2017